TẦM NHÌN

KHỞI MINH LAND phấn đấu trở thành doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực đầu tư bất động sản và phát triển đô thị sinh thái thông minh theo xu hướng Bất Động Sản Xanh

TẦM NHÌN

KHỞI MINH LAND phấn đấu trở thành doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực đầu tư bất động sản và phát triển đô thị sinh thái thông minh theo xu hướng Bất Động Sản Xanh

SỨ MỆNH

ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG: Cung cấp cho khách hàng các sản phẩm dịch vụ bất động sản tốt nhất và luôn mang giá trị gia tăng đối với khách hàng.
ĐỐI VỚI CỔ ĐÔNG: sử dụng nguồn vốn hiệu quả, gia tăng giá trị lợi ích lâu dài.
ĐỐI VỚI CỘNG ĐỒNG: bảo vệ môi trường, cảnh quan thiên nhiên, đóng góp tích cực cho các hoạt động mang tính nhân văn xã hội

SỨ MỆNH

ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG: Cung cấp cho khách hàng các sản phẩm dịch vụ bất động sản tốt nhất và luôn mang giá trị gia tăng đối với khách hàng.
ĐỐI VỚI CỔ ĐÔNG: sử dụng nguồn vốn hiệu quả, gia tăng giá trị lợi ích lâu dài.
ĐỐI VỚI CỘNG ĐỒNG: bảo vệ môi trường, cảnh quan thiên nhiên, đóng góp tích cực cho các hoạt động mang tính nhân văn xã hội